رتبه بندی کاربران بر اساس امتیازات بنیدانا و سطوح کاربران
رده کاربر امتیاز
۱ ۹۳۷۰۴
۲ ۹۳۰۲۶
۳ ۸۰۷۵۱
۴ ۷۸۲۰۳
۵ ۷۷۷۲۴
۶ ۷۶۱۲۲
۷ ۷۵۶۰۴
۸ ۷۲۹۰۴
۹ ۷۱۷۰۳
۱۰ ۶۷۹۵۶
۱۱ ۶۳۴۶۱
۱۲ ۶۳۰۹۴
۱۳ ۶۱۲۵۰
۱۴ ۶۰۷۹۳
۱۵ ۵۸۲۱۹