رتبه بندی کاربران بر اساس امتیازات بنیدانا و سطوح کاربران
رده کاربر امتیاز
۱ ۱۶۹۶۰۶
۲ ۱۶۹۲۵۱
۳ ۱۵۵۴۰۷
۴ ۱۵۰۰۷۷
۵ ۱۳۵۵۸۲
۶ ۱۲۸۵۴۱
۷ ۱۰۳۶۰۱
۸ ۱۰۱۲۵۴
۹ ۱۰۰۷۵۵
۱۰ ۹۷۶۰۰
۱۱ ۹۵۸۰۵
۱۲ ۸۴۰۹۰
۱۳ ۸۱۱۶۲
۱۴ ۸۱۰۲۶
۱۵ ۷۶۷۱۸